fbpx

Wymagane dokumenty

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Rekrutacji osobiście w trakcie dyżurów lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami

Podstawowy komplet dokumentów, który należy do nas dostarczyć zawiera:

  1. Podanie na studia wydrukowane z systemu IRK. Link rejestracyjny:  Rekrutacja on-line 
    Szanowni Państwo, w przypadku braku maila z aktywacją konta prosimy o kontakt z działem rekrutacji.
  2. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości/ honorujemy również kserokopie poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem. 
  3. Aktualne 2 fotografie, wymagania jak do dowodu osobistego (jedno zdjęcie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem wraz  z numerem  PESEL),
    Sprawdź jak powinno wyglądać zdjęcie>>
  4. Potwierdzenie wpłaty: opłaty rekrutacyjnej i wpisowej oraz opłaty za legitymację, 
  5. Dowód osobisty do wglądu (osoby, które przesyłają dokumenty za pośrednictwem poczty/kuriera proszone są o przesłanie kserokopii/skanu z dopiskiem: Udostępnione dla EWSPA w celu weryfikacji podczas postępowania rekrutacyjnego na studia, data i czytelny podpis), po sprawdzeniu danych kserokopia zostanie zutylizowana lub jest możliwość jej odbioru osobiście w dziale rekrutacji.( W drugim przypadku prosimy o informację o chęci odbioru

  6. Umowa o świadczenie nauki w 2 egzemplarzach. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z umową i zaznaczenie wybranej opcji studiów. 

Dodatkowo prosimy o dołączenie do podstawowego kompletu dokumentów, poniższych pism, tych kandydatów, którzy zdecydowali się na podjęcie studiów:

1. W ramach ITS (Indywidualnego Toku Studiów):

Podanie o Indywidualny Tok Studiów

2. Z dodatkową INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ MERYTORYCZNĄ:

OŚWIADCZENIE – Indywidualna opieka merytoryczna 

3. Od wyższego semestru:

a) w drodze przeniesienia z innej uczelni:

-Oryginał karty przebiegu studiów opatrzony pieczątką obecnej uczelni oraz podpisem osoby upoważnionej (oraz inne dokumenty na podstawie których była wystawiona propozycja np: Suplementy wraz z dyplomem)

-Opinia poprzedniej uczelni w sprawie przeniesienia do EWSPA

b) w drodze rekrutacji – warunkowy wpis na wyższy semestr:

-Oryginały dokumentów na podstawie których była przygotowana propozycja : karta przebiegu studiów / suplement wraz z dyplomem ukończenia studiów.

 
*Jeśli jesteś osobą która od czasu ukończenia liceum/studiów zmieniła nazwisko, prosimy o przedstawienie dokumentu stanowiącego podstawę zmiany nazwiska. 
 
 

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia kwalifikowani są na podstawie wyników z egzaminów pisemnych na świadectwie maturalnym. Podstawę przyjęcia na studia stanowi suma punktów rekrutacyjnych uzyskana spośród dwóch przedmiotów przeliczonych według zasad, o których mowa poniżej. 

język polski (jako pierwszy przedmiot)

drugi przedmiot kwalifikacyjny to jeden z najwyżej punktowanych przedmiotów na świadectwie maturalnym z poniższej listy:

–     historia

–      wiedza o społeczeństwie

–      języka obcy nowożytny

–      matematyka

–     geografia

–      język łaciński i wiedza o kulturze antycznej

PRZYKŁAD 

1. Jeżeli pisałeś maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym wystarczy, że zdobędziesz 30 % na egzaminie pisemnym oraz 30 % z innego przedmiotu na poziomie podstawowym, a osiągniesz wymagane minimum 80 punktów.

język polski na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu 30% i więcej = 30 punktów

jeden z powyższych przedmiotów na poziomie podstawowym wynik 30% i więcej = 50 punktów 

30 punktów + 50 punktów = 80 punktów 

2. Jeżeli pisałeś maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym wystarczy, że zdobędziesz 40 % na egzaminie oraz 30 % z innego przedmiotu również na poziomie podstawowym, a osiągniesz wymagane minimum 80 punktów. 

język polski na poziomie podstawowy wynik egzaminu 40% i więcej = 30 punktów

jeden z powyższych przedmiotów na poziomie podstawowym wynik 30% i więcej = 50 punktów 

30 punktów + 50 punktów = 80 punktów 

Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali łącznie z tych przedmiotów, co najmniej 80 punktów rekrutacyjnych. 

Kandydaci, którzy uzyskali mniej punktów rekrutacyjnych niż ustalone oraz osoby z zagraniczną maturą kierowani są na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku polskim.

 

Pomyślne zakończenie procesu rekrutacji nastąpi po rejestracji w systemie rekrutacyjnym IRK i dostarczeniu do Biura Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów osobiście w trakcie dyżurów lub za pośrednictwem poczty/kuriera oraz spełnieniu warunków rekrutacyjnych.