fbpx

PODSTAWOWE INFORMACJE

Studia I stopnia na kierunku Administracja Europejska – profil praktyczny w EWSPA są realizowane w trybie niestacjonarnym, częściowo przez internet, a więc z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz tradycyjnych zjazdów w filii w Brukseli. 

Program studiów jest realizowany w toku 6 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. 

Dla osób zainteresowanych, począwszy od I semestru studiów Uczelnia stwarza możliwość podjęcia kształcenia w ramach  Indywidualnego Toku Studiów, co potencjalnie może spowodować  skrócenie czasu  trwania studiów z 3 nawet do 2 lat! ITS umożliwia  realizację  3 semestrów programowych w obrębie dwóch semestrów organizacyjnych w roku akademickim.  

TRYB STUDIÓW

Filia w Brukseli – studia niestacjonarne online, prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. (częściowo przez internet)

Studia niestacjonarne, częściowo online oznaczają, iż obok wykładów realizowanych w Filii w Brukseli program studiów realizowany jest 75% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wygodnych wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Webinaria w czasie rzeczywistym oraz zajęcia tradycyjne w siedzibie Uczelni odbywają się w soboty i niedziele.

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe. 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania odnośnie parametrów urządzeń umożliwiających udział w wykładach lub ćwiczeniach webinaryjnych, bądź odsłuchanie wykładów udostępnianych na platformie e-learningowej EWSPA (Moodle). Skierowane są one do osób studiujących w formule distance learning, a w  okresie pandemii do wszystkich studentów.

Możliwość odsłuchania zarejestrowanych na platformie e – learningowej Moodle wykładów audiowizualnych oraz przeglądania pozostałych udostępnianych przez Uczelnię materiałów dydaktycznych zabezpiecza dowolne urządzenie z dostępem do internetu, z przeglądarką WWW  z możliwością odtwarzania wersji na komputer.

Do udziału w wykładach lub ćwiczeniach przeprowadzanych w systemie zajęć webinaryjnych wymagane jest dowolne urządzenie klasy PC z dostępem do internetu z przeglądarką WWW, wyposażone w głośniki (słuchawki), kamerę internetową i mikrofon. Dodatkowo zalecane łącze internetowe musi spełniać minimalne parametry przepustowości na poziomie: pobieranie 8 Mb/s i wysyłanie 4 Mb/s. Sugerowana przeglądarka WWW to Firefox.

W przypadku wątpliwości w temacie spełniania minimalnych wymagań prosimy przesłać specyfikację urządzenia oraz wynik testu prędkości łącza internetowego na adres it@ewspa.edu.pl –  dział IT uczelni udzieli wsparcia w analizie poprawności parametrów sprzętu.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Głównym założeniem programowym studiów na kierunku Administracja Europejska jest przygotowanie absolwentów do działania w szeroko rozumianych instytucjach życia publicznego, a w szczególności w strukturach administracji publicznej na wszystkich szczeblach, w tym lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i międzynarodowym. Studia oferują wiedzę, umiejętności i kompetencje, które zostaną przez absolwentów wykorzystane również w pracy w innych sektorach – pozarządowym i prywatnym – lub na styku tych sektorów.

MODUŁY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

SEMESTR I
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka o administracji
 • Podstawy ekonomii
 • Wstęp do bezpieczeństwa państwa
 • Podstawy statystyki i demografii
 • Technologia informacyjna
 • Lektorat j. angielskiego
SEMESTR II
 • Prawo konstytucyjne
 • Przedmiot społeczny
 • Przedmiot społeczny
 • Techniki komunikacji i negocjacji
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Organizacja i zarządzanie
 • Prawo zamówień publicznych
 • Lektorat j. angielskiego
SEMESTR III
 • Prawo administracyjne – cz. ogólna
 • Prawo administracyjne – cz. szczegółowa
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Podstawy prawa karnego
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Lektorat j. angielskiego
SEMESTR IV
 • Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne, egzekucyjne
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Lektorat j. angielskiego
SEMESTR V
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Polskie i europejskie prawo samorządu terytorialnego
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Seminarium dyplomowe
SEMESTR VI
 • Prawo pracy z elementami prawa europejskiego
 • Prawo finansowe i finansów publicznych
 • Wykład fakultatywny
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka studencka

MODUŁY PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH DO WYBORU OD III SEMESTRU

Każdy student wybiera 1 moduł fakultatywny specjalizacyjny spośród 2 dostępnych. W każdym module znajduje się 12 przedmiotów fakultatywnych, które realizowane są przez cztery semestry, począwszy od semestru III. 

MODUŁ I - Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
 • Modele samorządu terytorialnego w Europie
 • Zarządzanie strategiczne
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Polityka regionalna, budżet i fundusze strukturalne UE
 • Przygotowanie i realizacja projektu europejskiego
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • Prawo budowlane
 • Marketing terytorialny
 • Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie przestrzenne
 • Prawo urzędnicze
 • Prawo własności lokali
 • Prawo spółdzielcze
MODUŁ II – Administracja europejska i międzynarodowa
 • Administracja instytucji Unii Europejskiej
 • Teorie i koncepcje integracji europejskiej
 • Prawo Unii Europejskiej cz. materialna
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
 • Organizacje międzynarodowe
 • Europejskie prawo konkurencji
 • Przygotowanie i realizacja projektu europejskiego
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Prawo urzędnicze
 • Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE
 • Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Wybór modułów fakultatywnych specjalizacyjnych następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Na podstawie dokonanych wyborów zostanie stworzona lista rankingowa – w semestrach III-VI zrealizowany zostanie moduł z największą ilością głosów.