fbpx
 • +48 (22) 619 02 83
 • +48 697 305 309
 • rekrutacja@ewspa.edu.pl
 • ul. Okopowa 59, piętro IV, 01-043 Warszawa
 • ul. Okopowa 59, piętro IV, 01-043 Warszawa

PODSTAWOWE INFORMACJE

Studia prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu trwania nauki, nawet do 2 lat! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego.
Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych. Dzięki czemu studia mogą trwać krócej, a nasi studenci są w stanie szybciej, niż studenci innych uczelni uzyskać tytuł licencjata.

TRYB STUDIÓW

Filia w Brukseli – studia niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)

Oznacza to, iż obok wykładów realizowanych w siedzibie Filii w Brukseli część wykładów przewidziana programem studiów  dostarczana jest studentom za pośrednictwem platformy edukacyjnej EWSPA, z możliwością ich odbioru na  komputerze, smartfonie, tablecie oraz w telewizorze w dowolnym momencie.

Dodatkowo zajęcia w formule distance-learning odbywają się w ramach webinariów, które są realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Student w trakcie webinarium może  komunikować się na bieżąco z wykładowcą, zadając merytoryczne pytania lub odpowiadając  na zapytania kadry prowadzącej zajęcia.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Głównym założeniem programowym studiów na kierunku Administracja Europejska jest przygotowanie absolwentów do działania w szeroko rozumianych instytucjach życia publicznego, a w szczególności w strukturach administracji publicznej na wszystkich szczeblach, w tym lokalnym, regionalnym, krajowym oraz europejskim i międzynarodowym. Studia oferują wiedzę, umiejętności i kompetencje, które zostaną przez absolwentów wykorzystane również w pracy w innych sektorach – pozarządowym i prywatnym – lub na styku tych sektorów.

MODUŁY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka o administracji
 • Podstawy ekonomii
 • Wstęp do bezpieczeństwa państwa
 • Podstawy statystyki i demografii
 • Technologia informacyjna
 • Lektorat j. angielskiego

 • Prawo konstytucyjne
 • Przedmiot społeczny
 • Przedmiot społeczny
 • Techniki komunikacji i negocjacji
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Organizacja i zarządzanie
 • Prawo zamówień publicznych
 • Lektorat j. angielskiego

 • Prawo administracyjne - cz. ogólna
 • Prawo administracyjne - cz. szczegółowa
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Podstawy prawa karnego
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Lektorat j. angielskiego

 • Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne, egzekucyjne
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Lektorat j. angielskiego

 • Prawo Unii Europejskiej
 • Polskie i europejskie prawo samorządu terytorialnego
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Wykład fakultatywny
 • Seminarium dyplomowe

 • Prawo pracy z elementami prawa europejskiego
 • Prawo finansowe i finansów publicznych
 • Wykład fakultatywny
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka studencka

MODUŁY PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH DO WYBORU OD III SEMESTRU

Każdy student wybiera 1 moduł fakultatywny specjalizacyjny spośród 2 dostępnych. W każdym module znajduje się 12 przedmiotów fakultatywnych, które realizowane są przez cztery semestry, począwszy od semestru III. 

 • Modele samorządu terytorialnego w Europie
 • Zarządzanie strategiczne
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Polityka regionalna, budżet i fundusze strukturalne UE
 • Przygotowanie i realizacja projektu europejskiego
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • Prawo budowlane
 • Marketing terytorialny
 • Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie przestrzenne
 • Prawo urzędnicze
 • Prawo własności lokali
 • Prawo spółdzielcze

 • Administracja instytucji Unii Europejskiej
 • Teorie i koncepcje integracji europejskiej
 • Prawo Unii Europejskiej cz. materialna
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
 • Organizacje międzynarodowe
 • Europejskie prawo konkurencji
 • Przygotowanie i realizacja projektu europejskiego
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Prawo urzędnicze
 • Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE
 • Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Wybór modułów fakultatywnych specjalizacyjnych następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Na podstawie dokonanych wyborów zostanie stworzona lista rankingowa – w semestrach III-VI zrealizowany zostanie moduł z największą ilością głosów.