fbpx

PODSTAWOWE INFORMACJE

Studia magisterskie na kierunku prawo – profil ogólnoakademicki w EWSPA są realizowane w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.  Oferta studiów niestacjonarnych obejmuje możliwość wyboru sposobu realizacji procesu kształcenia w formule standardowej, która przewiduje udział w tradycyjnych zajęciach dydaktycznych prowadzonych w siedzibie Uczelni lub studiów online, w ramach których zajęcia dydaktyczne odbywają się w dużej części przez internet. 

Program studiów jest realizowany w toku 10 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra. 

Dla osób zainteresowanych, począwszy od I semestru studiów Uczelnia stwarza możliwość podjęcia kształcenia w ramach  Indywidualnego Toku Studiów, co potencjalnie może spowodować  skrócenie czasu  trwania studiów z 5 lat – nawet do 3,5 roku! ITS umożliwia  realizację  3 semestrów programowych w obrębie dwóch semestrów organizacyjnych w roku akademickim.  

TRYB STUDIÓW

Wydział Prawa w Warszawie:

-studia stacjonarne

-studia niestacjonarne oraz niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)

Filia w Londynie – studia niestacjonarne (profil praktyczny) prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)

Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne na studiach dziennych odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie, w wyznaczonych przez uczelnię terminach od poniedziałku do piątku.

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).
Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, których członkami są m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Uczelnię oraz ZPP o/Warszawa.

Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne na studiach niestacjonarnych w formule standardowej, odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie, w wyznaczone przez uczelnię weekendy (soboty, niedziele).

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Uczelnie oraz ZPP o/Warszawa.

Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych online, realizowane są  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 75% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia przez internet, realizowane są w formie wygodnych wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć (w tym wszystkie ćwiczenia) oraz sesje egzaminacyjne realizowane są w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. Webinaria w czasie rzeczywistym oraz zajęcia tradycyjne w siedzibie Uczelni odbywają się w wyznaczonych przez uczelnię terminach weekendowych (soboty, niedziele).

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień, kazusy prawne i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe. 

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, których członkami są m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Uczelnię oraz ZPP o/Warszawa.

Studenci realizujący program studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (distance learning) studiują w trybie niestacjonarnym. Taka informacja znajduje się w dokumentach studenta oraz na dyplomie ukończenia studiów. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość są tylko jedną z form przekazywania treści dydaktycznych. 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania odnośnie parametrów urządzeń umożliwiających udział w wykładach lub ćwiczeniach webinaryjnych, bądź odsłuchanie wykładów udostępnianych na platformie e-learningowej EWSPA (Moodle). Skierowane są one do osób studiujących w formule distance learning, a w  okresie pandemii do wszystkich studentów. 

Możliwość odsłuchania zarejestrowanych na platformie e – learningowej Moodle wykładów audiowizualnych oraz przeglądania pozostałych udostępnianych przez Uczelnię materiałów dydaktycznych zabezpiecza dowolne urządzenie z dostępem do internetu, z przeglądarką WWW  z możliwością odtwarzania wersji na komputer.

Do udziału w wykładach lub ćwiczeniach przeprowadzanych w systemie zajęć webinaryjnych wymagane jest dowolne urządzenie klasy PC z dostępem do internetu z przeglądarką WWW, wyposażone w głośniki (słuchawki), kamerę internetową i mikrofon. Dodatkowo zalecane łącze internetowe musi spełniać minimalne parametry przepustowości na poziomie: pobieranie 8 Mb/s i wysyłanie 4 Mb/s. Sugerowana przeglądarka WWW to Firefox.

W przypadku wątpliwości w temacie spełniania minimalnych wymagań prosimy przesłać specyfikację urządzenia oraz wynik testu prędkości łącza internetowego na adres it@ewspa.edu.pl –  dział IT uczelni udzieli wsparcia w analizie poprawności parametrów sprzętu.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Podczas studiów prawniczych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji zdobędziesz wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (wstęp do prawoznawstwa, logika prawnicza, etyka), prawniczych dyscyplin historycznych (prawo rzymskie, historia państwa i prawa powszechna i polska) oraz dyscyplin prawa pozytywnego (administracyjnego, cywilnego, handlowego, finansowego, karnego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego i europejskiego). 

Program studiów prawniczych obejmuje tzw. moduły przedmiotów obowiązkowych – stanowiących prawniczy must know – wychodzimy bowiem z założenia, że będąc na początkowym etapie Twojej przygody z prawem, powinieneś zdobyć solidne podstawy, zapoznać się z poszczególnymi dyscyplinami prawa, aby w przyszłości móc wybrać obszar, w którym będziesz chciał się specjalizować. 

Program studiów przewiduje ponadto realizację tzw. modułów przedmiotów fakultatywnych – składających się z grup przedmiotów mających na celu pogłębić Twoją wiedzę z danej dyscypliny prawa. 

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów oferowanych przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji. Program studiów przewiduje warsztaty prawnicze, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach, których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Zajęcia tutorskie to obowiązkowe zajęcia praktyczne, przygotowujące od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).

Warsztaty prawnicze realizowane w ramach modułów fakultatywnych, poświęcone są metodologii konstruowania umów cywilno-prawnych, pism w postępowaniach cywilnym, karnym czy administracyjnym.  

Studia prawnicze w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji to solidny punkt wyjścia do podjęcia  po ich ukończeniu właściwej aplikacji adwokackiej, radcowskiej, sędziowskiej czy prokuratorskiej, lub dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.

Gdzie możesz pracować po kierunku prawo?

 • możesz pracować w zawodach prawniczych takich jak: sędzia, adwokat, radca prawny, notariusz, prokurator, referendarz sądowy, komornik sądowy, kurator sądowy. 
 • w urzędach administracji publicznej.
 • instytucjach Unii Europejskiej 
 • w organizacjach międzynarodowych 
 • w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych 
 • jest to też dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

MODUŁY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

SEMESTR I
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Logika i argumentacja prawna
 • Prawo rzymskie
 • Wstęp do bezpieczeństwa państwa
 • Technologia informacyjna
 • Lektorat j. angielskiego
SEMESTR II
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo cywilne – cz. ogólna
 • Historia prawa (powszechna i polska)
 • Przedmiot interdyscyplinarny
 • Lektorat j. angielskiego
 • Zajęcia tutorskie
SEMESTR III
 • Prawo administracyjne
 • Prawo karne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo cywilne – cz. rzeczowa
 • Lektorat j. angielskiego
SEMESTR IV
 • Postępowanie karne
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Prawo cywilne – zobowiązania , cz. ogólna
 • Prawo cywilne- zobowiązania , cz. szczegółowa
 • Lektorat j. angielskiego
SEMESTR V
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne – spadki , prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Postępowanie cywilne
 • Zajęcia tutorskie

MODUŁY PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH

Każdy student począwszy od VI semestru studiów wybiera 5 modułów fakultatywnych specjalizacyjnych spośród 10 dostępnych. W każdym module znajdują się 4 przedmioty fakultatywne, czyli w ciągu kolejnych 5 semestrów w sumie realizowane będzie 20 przedmiotów fakultatywnych.  Ponadto student ma możliwość wyboru przedmiotu interdyscyplinarnego (Etyka lub Wstęp do socjologii).

SEMESTR VI
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo finansowe i finansów publicznych
 • Moduł do wyboru
SEMESTR VII
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Metody prawnicze
 • Proseminarium magisterskie
 • Moduł do wyboru
SEMESTR VIII
 • Prawo upadłościowe
 • Proseminarium magisterskie
 • Zajęcia tutorskie
 • Moduł do wyboru
SEMESTR IX
 • Seminarium magisterskie
 • Moduł do wyboru
SEMESTR X
 • Zajęcia tutorskie
 • Praktyka studencka
 • Seminarium magisterskie
 • Moduł do wyboru
MODUŁ I – Prawo prywatne
 • Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo mediów
 • Prawo bankowe prywatne
MODUŁ II – Prawo nieruchomości
 • Prawo własności lokali
 • Prawo spółdzielcze
 • Prawo budowlane
 • Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie przestrzenne
MODUŁ III - Prawo karne
 • Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo karne wykonawcze
MODUŁ IV – Psychologia sądowa
 • Kryminologia
 • Kryminalistyka
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia zeznań i wyjaśnień
MODUŁ V – Prawo gospodarcze (Prawo w biznesie)
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • Prawo podatkowe
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
MODUŁ VI – Prawo cywilne procesowe
 • Postępowanie nieprocesowe
 • Cywilne postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
 • Apelacja w postępowaniu cywilnym
 • Postępowanie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
MODUŁ VII – Warszaty prawnicze
 • Konstruowanie umów cywilno-prawnych
 • Pisma w postępowaniu cywilnym
 • Pisma w postępowaniu karnym
 • Pisma w postępowaniu administracyjnym
MODUŁ VIII – Prawo administracyjne
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo urzędnicze
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
MODUŁ IX – Prawo międzynarodowe
 • Prawo organizacji międzynarodowych
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • Prawo Unii Europejskiej – cz. materialna
MODUŁ X – Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Upadłość konsumencka
 • Postępowanie upadłościowe
 • Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Wybór modułów fakultatywnych specjalizacyjnych następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Na podstawie dokonanych wyborów tworzona jest  lista rankingowa i począwszy od VI semestru do X studenci realizują łącznie 5 modułów z największą ilością głosów, po jednym module w każdym semestrze.