fbpx

PODSTAWOWE INFORMACJE

Jednolite studia magisterskie prowadzone są w ramach Indywidualnego Toku Studiów, począwszy już od I semestru. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu ich trwania, nawet do trzech i pół roku! W ramach ITS możliwe jest łączenie wybranych semestrów w ciągu dwusemestralnej organizacji roku akademickiego. Oznacza to, że w ciągu roku akademickiego w semestrach zimowym i letnim istnieje możliwość zrealizowania trzech semestrów programowych.

Okres studiów może wynosić zatem 3,5 roku, a nie 5 lat.

TRYB STUDIÓW

Wydział Prawa w Warszawie – studia niestacjonarne oraz niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)

Filia w Londynie – studia niestacjonarne prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (distance learning)

W związku z obecną sytuacją epidemiczną wszystkie zajęcia w formule standard w czasie pandemii odbywają się w 100% w formie webinariów realizowanych w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym! DODATKOWO przez cały okres zdalnego nauczania, w przypadku gdy MNiSW utrzyma ów wymóg w związku z sytuacją globalną, będziesz miał możliwość dostępu do materiałów dydaktycznych w postaci nagranych wykładów audio lub audiowizualnych!

Prawo studia niestacjonarne (standard) oznacza, iż studia realizowane są w ustalonych terminach przez cały rok, z jedną czterotygodniową przerwą wakacyjną oraz jedną przerwą zimową na przełomie grudnia i stycznia. Zajęcia dydaktyczne oraz sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie Uczelni w Warszawie (w wyznaczonych przez uczelnię terminach sobotnio-niedzielnych).

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa oraz Law Center Club, których członkami są m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez ZPP o/Warszawa i LCC. 

Prawo studia distance learning oznacza, iż program studiów realizowany jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS całości programu studiów. Zajęcia odbierane za pośrednictwem platformy e-learningowej realizowane są w formie wykładów audio-video oraz webinariów umożliwiających studentowi interakcję z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Pozostała część zajęć realizowana jest w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni. 

Nasza platforma e-learningowa to źródło nie tylko wykładów online, to również wiele możliwości poszerzania i utrwalania wiadomości. Zawiera dodatkowe materiały dydaktyczne, omówienia najważniejszych zagadnień, kazusy prawne i różnego rodzaju case study. Ponadto znajdują się na niej materiały powtórzeniowe, streszczenia, skrypty, przykładowe pytania i testy ćwiczeniowe. 

Nasi studenci cenią sobie przede wszystkim praktyczny aspekt studiów EWSPA. Program studiów przewiduje warsztaty, praktyki i zajęcia tutorskie, w ramach których studenci pod opieką praktykujących prawników wkraczają w realny świat prawa, rozwiązując kazusy lub uczestnicząc w symulacjach procesów sądowych. Uczelnia w toku studiów kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktycznej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzą praktycy oraz doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach. Dodatkowo, począwszy od I semestru każdy student może być objęty indywidualną, merytoryczną opieką profesorską.

Wszyscy studenci EWSPA uczestniczą w obligatoryjnych zajęciach tutorskich, przygotowujących od strony praktycznej do wykonywania zawodów prawniczych (sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza).

Wszyscy studenci uczelni już od I semestru studiów mogą wstąpić w poczet członków Zrzeszenia Prawników Polskich o/W-wa, których członkami są m.in. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy. Wraz ze społecznością prawniczą studenci mogą uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach organizowanych przez ZPP o/Warszawa i LCC.

Studenici realizujący program studiów z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (distance learning) studiują w trybie niestacjonarnym. Wyłącznie taka informacja jest w dokumentach studenta oraz na dyplomie ukończenia studiów! Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia na odległość są tylko jedną z form przekazywania treści dydaktycznych. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W toku 10 semestralnych studiów (3, 5 roku) nasi studenci realizują pełny, akademicki program studiów prawniczych, uwieńczony egzaminem magisterskim oraz dyplomem magistra na kierunku Prawo, który otwiera im drogę do podjęcia wszelkiego typu aplikacji prawniczych: sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, komorniczej itp. Studia na kierunku Prawo dają również możliwości podjęcia pracy w sektorze prywatnego biznesu, w korporacjach międzynarodowych oraz pozarządowych organizacjach i instytucjach publicznych.

Program studiów został sformułowany w sposób, który traktuje „prawo” jako zjawisko interdyscyplinarne. Program składa się z modułów przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. EWSPA oferuje rozszerzony program w zakresie takich dyscyplin, jak: prawo Unii europejskiej, czy prawo międzynarodowe, ponieważ naszą główną aspiracją jest przygotowanie absolwentów również do pracy w instytucjach unijnych i międzynarodowych. Dodatkowo duży nacisk kładziemy na edukację w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

ZOBACZ PROGRAM STUDIÓW: Program-studiów-prawo-niestacjonarne

MODUŁY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Logika i argumentacja prawna
 • Prawo rzymskie
 • Wstęp do bezpieczeństwa państwa
 • Technologia informacyjna
 • Lektorat j. angielskiego

 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo cywilne – cz. ogólna
 • Historia prawa (powszechna i polska)
 • Przedmiot społeczny
 • Lektorat j. angielskiego
 • Zajęcia tutorskie

 • Prawo administracyjne
 • Prawo karne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo cywilne – cz. rzeczowa
 • Lektorat j. angielskiego

 • Postępowanie karne
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Prawo cywilne - zobowiązania , cz. ogólna
 • Prawo cywilne- zobowiązania , cz. szczegółowa
 • Lektorat j. angielskiego

 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo handlowe
 • Prawo cywilne – spadki , prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Postępowanie cywilne
 • Zajęcia tutorskie

MODUŁY PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH

Każdy student począwszy od VI semestru studiów wybiera 5 modułów fakultatywnych specjalizacyjnych spośród 10 dostępnych. W każdym module znajdują się 4 przedmioty fakultatywne, czyli w ciągu kolejnych 5 semestrów w sumie realizowane będzie 20 przedmiotów fakultatywnych.  Ponadto student ma możliwość wyboru przedmiotu społecznego (Etyka lub Wstęp do socjologii).

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo finansowe i finansów publicznych
 • Moduł do wyboru

 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Metody prawnicze
 • Proseminarium magisterskie
 • Moduł do wyboru

 • Prawo upadłościowe
 • Proseminarium magisterskie
 • Zajęcia tutorskie
 • Moduł do wyboru

 • Seminarium magisterskie
 • Moduł do wyboru

 • Zajęcia tutorskie
 • Praktyka studencka
 • Seminarium magisterskie
 • Moduł do wyboru

 • Prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo mediów
 • Prawo bankowe prywatne

 • Prawo własności lokali
 • Prawo spółdzielcze
 • Prawo budowlane
 • Gospodarka nieruchomościami i zarządzanie przestrzenne

 • Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo karne wykonawcze

 • Kryminologia
 • Kryminalistyka
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia zeznań i wyjaśnień

 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • Prawo podatkowe
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

 • Postępowanie nieprocesowe
 • Cywilne postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
 • Apelacja w postępowaniu cywilnym
 • Postępowanie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

 • Konstruowanie umów cywilno-prawnych
 • Pisma w postępowaniu cywilnym
 • Pisma w postępowaniu karnym
 • Pisma w postępowaniu administracyjnym

 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo urzędnicze
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji

 • Prawo organizacji międzynarodowych
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • Prawo Unii Europejskiej - cz. materialna

 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Upadłość konsumencka
 • Ekonomiczne i społeczne aspekty restrukturyzacji i upadłości
 • Prawa i obowiązki nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, zarządcy, syndyka

Wybór modułów fakultatywnych specjalizacyjnych następuje w drodze głosowania, w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. Na podstawie dokonanych wyborów zostanie stworzona lista rankingowa- w semestrach VI-X zrealizowane zostanie 5 modułów z największą ilością głosów, po jednym module w każdym semestrze.