fbpx

PODSTAWOWE INFORMACJE

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w EWSPA są realizowane w trybie niestacjonarnym, częściowo online, a więc z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, łączącej zajęcia tradycyjne w siedzibie Uczelni z opcją online.

Program studiów jest realizowany w toku 6 semestrów akademickich, 3 lat. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

TRYB STUDIÓW

Wydział Prawa w Warszawie – studia niestacjonarne online – prowadzone częściowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W ramach studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w EWSPA zdobędziesz wiedzę teoretyczną, która pozwoli lepiej zrozumieć charakter zagrożeń wewnętrznych i sposoby skutecznego im przeciwdziałania.

W toku trzyletnich studiów studenci nowego kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną, która pozwoli im lepiej zrozumieć charakter zagrożeń wewnętrznych i sposoby skutecznego im przeciwdziałania. 

Program przewiduje  szeroki wachlarz zajęć praktycznych co jest niezmiernie  ważnym aspektem kształcenia w EWSPA na każdym kierunku studiów, Uczelnia wychodzi bowiem z założenia, iż absolwent powinien wkroczyć na konkurencyjny rynek pracy w pełni przygotowany do funkcjonowania  w wymarzonym zawodzie, z wiedzą i umiejętnościami, które czynią go pożądanym przez potencjalnych pracodawców kandydatem.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne stanowić będzie również solidną podstawę dla podjęcia studiów drugiego stopnia, w tym – po odpowiednim uzupełnieniu różnic programowych – także w zakresie studiów prawniczych prowadzonych w naszej Uczelni.

Gdzie mogę pracować po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne?  

-w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach w komórkach zarządzania kryzysowego i obronnych, 

-w instytucjach Unii Europejskiej, 

-w służbach mundurowych (m.in. Policji, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Policji), 

-służbach ratowniczych 

-komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.

 

MODUŁY PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

W toku trzyletnich studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studenci zobowiązani są do udziału w zajęciach obowiązkowych realizowanych w ramach przedmiotów ogólnoakademickich, a także kształcenia kierunkowego i podstawowego oraz w ramach modułu języków obcych.

SEMESTR I
 • Język obcy
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Ochrona praw człowieka
 • Podstawy prawa konstytucyjnego
 • Organy ochrony prawnej w Polsce
 • System bezpieczeństwa państwa
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Technologia informacyjna
SEMESTR II
 • Język obcy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa karnego
 • Bezpieczeństwo społeczne w systemie krajowym
 • Podstawy prawa cywilnego
SEMESTR III
 • Język obcy
 • Postępowanie karne
 • Postępowanie administracyjne
 • Podstawy prawa międzynarodowego
 • Zwalczanie terroryzmu krajowego i międzynarodowego
SEMESTR IV
 • Język obcy
 • Ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Historia służb mundurowych
SEMESTR V
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Sytuacje kryzysowe
SEMESTR VI
 • Seminarium dyplomowe

MODUŁY PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH

Począwszy od 2 semestru studenci rozpoczynają naukę przedmiotów kształcenia fakultatywnego – fakultety zależeć będą od obranej ścieżki przedmiotów specjalistycznych: pierwszej dla służb mundurowych lub drugiej ogólnej, tj. „cywilnej” dla osób, które nie będą wiązały swojej kariery zawodowej ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.
W programie studiów przewidziano 15 przedmiotów realizowanych w formie wykładów oraz ćwiczeń w ramach każdej ścieżki specjalizacyjnej.

Przedmioty fakultatywne – ścieżka specjalizacyjna ogólna
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowej
 • Stany nadzwyczajne
 • Organizacja i zarządzanie
 • Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Wybrane zagadnienia z obronności państwa
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezpieczeństwo kulturowe
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Ochrona granic i polityka migracyjna
 • Bezpieczeństwo konsumentów
 • Prawo celne
 • Historia wojskowości
 • Ochrona osób i mienia
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Ochrona ludności i ratownictwo
Przedmioty fakultatywne – ścieżka specjalizacyjna dla służb mundurowych
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowych, lotniczym i morskim
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • Współczesna komunikacja i rola mediów w kształtowaniu
 • bezpieczeństwa
 • Prawo obronne
 • Organizacja służb specjalnych w Polsce i na świecie
 • Konflikty społeczne w XX i XXI w.
 • Służba penitencjarna w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Psychologia sądowa
 • Profilowanie kryminalistyczne
 • Ochrona granic i polityka migracyjna
 • Zwalczanie przestępczości
 • zorganizowanej
 • Podstawy resocjalizacji
 • Informatyka śledcza
 • Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
 • Analiza zagrożeń i projektowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania odnośnie parametrów urządzeń umożliwiających udział w wykładach lub ćwiczeniach webinaryjnych, bądź odsłuchanie wykładów udostępnianych na platformie e-learningowej EWSPA (Moodle). Skierowane są one do osób studiujących w formule distance learning, a w  okresie pandemii do wszystkich studentów.

Możliwość odsłuchania zarejestrowanych na platformie e – learningowej Moodle wykładów audiowizualnych oraz przeglądania pozostałych udostępnianych przez Uczelnię materiałów dydaktycznych zabezpiecza dowolne urządzenie z dostępem do internetu, z przeglądarką WWW  z możliwością odtwarzania wersji na komputer.

Do udziału w wykładach lub ćwiczeniach przeprowadzanych w systemie zajęć webinaryjnych wymagane jest dowolne urządzenie klasy PC z dostępem do internetu z przeglądarką WWW, wyposażone w głośniki (słuchawki), kamerę internetową i mikrofon. Dodatkowo zalecane łącze internetowe musi spełniać minimalne parametry przepustowości na poziomie: pobieranie 8 Mb/s i wysyłanie 4 Mb/s. Sugerowana przeglądarka WWW to Firefox.

W przypadku wątpliwości w temacie spełniania minimalnych wymagań prosimy przesłać specyfikację urządzenia oraz wynik testu prędkości łącza internetowego na adres it@ewspa.edu.pl –  dział IT uczelni udzieli wsparcia w analizie poprawności parametrów sprzętu.