fbpx

Wymagane dokumenty

Pomyślne zakończenie procesu rekrutacji nastąpi po rejestracji w systemie rekrutacyjnym IRK i dostarczeniu do Biura Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów osobiście w trakcie dyżurów lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Podstawowy komplet dokumentów, który należy do nas dostarczyć zawiera:

  1. Podanie na studia wydrukowane z systemu IRK. Link rejestracyjny:  Rekrutacja on-line
  2. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości/ honorujemy również kserokopie poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem. 
  3. Aktualne 2 fotografie, wymagania jak do dowodu osobistego (jedno zdjęcie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem wraz  z numerem  PESEL),
    Sprawdź jak powinno wyglądać zdjęcie>>
  4. Potwierdzenie wpłaty: opłaty rekrutacyjnej i wpisowej oraz opłaty za legitymację, 
  5. Dowód osobisty do wglądu,
  6. Umowa o świadczenie nauki (kierunek Prawo lub kierunek Administracja Europejska). W 2 egzemplarzach.
  

Dodatkowo prosimy o dołączenie do podstawowego kompletu dokumentów, poniższych pism, tych kandydatów, którzy zdecydowali się na podjęcie studiów:

1. W ramach ITS (Indywidualnego Toku Studiów):

Podanie o Indywidualny Tok Studiów

2. Z dodatkową INDYWIDUALNĄ OPIEKĄ MERYTORYCZNĄ:

OŚWIADCZENIE – Indywidualna opieka merytoryczna 

3. Od wyższego semestru:

-Oryginał karty przebiegu studiów/dyplom wraz z suplementem

Podanie do Dziekana o przyjęcie na wyższy semestr

 
* Jeśli jesteś osobą która od czasu ukończenia liceum/studiów zmieniła nazwisko, prosimy o przedstawienie dokumentu stanowiącego podstawę zmiany nazwiska. 
 
Jesteś Kandydatem, który chce skorzystać z oferty wcześniejszych wykładów:
– Prześlij na e-mail skan podpisanego regulaminu (pobierz poniższy plik)